Chemické látky a směsi

NOVĚ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1272/2008 O KLASIFIKACI, OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ LÁTEK A SMĚSÍ, tzv. „CLP“

posouzení nakládání s chemickými látkami a směsmi ve vztahu k CLP
nové výstražné symboly nebezpečnosti, nové H a P věty
aktualizované bezpečnostní listy
nový seznam chemických látek a směsí v souvislosti s CLP, evidence relevantních látek
písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a chemickými směsmi v souladu s novelizovaným zákonem o ochraně veřejného zdraví
protokol o (ne)zařazení dle nového zákona č. 224/2015 Sb. o PZH, bezpečnostní dokumentace – aktualizace/nové zpracování v souvislosti s novým zákonem o PZH
oznamovací povinnosti (registrace, notifikace, oznámení směsí apod.)
havarijní plány (závadné látky) a ostatní dokumentace na úseku chemických látek a směsí