Chemické látky a směsi

NOVĚ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1272/2008 O KLASIFIKACI, OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ LÁTEK A SMĚSÍ, tzv. „CLP“

  • posouzení nakládání s chemickými látkami a směsmi ve vztahu k CLP
  • nové výstražné symboly nebezpečnosti, nové H a P věty
  • aktualizované bezpečnostní listy
  • nový seznam chemických látek a směsí v souvislosti s CLP, evidence relevantních látek
  • protokol o (ne)zařazení dle nového zákona č. 224/2015 Sb. o PZH, bezpečnostní dokumentace – aktualizace/nové zpracování v souvislosti s novým zákonem o PZH
  • oznamovací povinnosti (registrace, notifikace, oznámení směsí apod.)
  • havarijní plány (závadné látky) a ostatní dokumentace na úseku chemických látek a směsí
  • kontrola nových povinností – databáze SCIP, diisokyanáty, aktualizace bezpečnostních listů