Plnění požadavků na kvalitu Vašich výrobků a služeb, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, znalost potřeb a očekávání Vašich zákazníků je cestou pro dosažení úspěšnosti, zvyšování image, konkurenceschopnosti a prosperity na tuzemském i zahraničním trhu.

Poskytujeme odborné služby pro malé, střední a velké firmy výrobního i nevýrobního charakteru.

Individuálním přístupem pomáháme efektivně nahradit přirozenou absenci samostatných útvarů a odborných pracovníků zabývajících se řízením a rozvojem systému managementu kvality, systému environmentálního managementu, systému managementu BOZP, tvorby a ochrany životního prostředí.

Zastupujeme podnikatelské subjekty při jednání s orgány státní správy, při jejich kontrolní činnosti, v rámci vedených správních řízení apod.

provádíme odborné konzultace a poradenství se zaměřením na zjištění skutečného stavu dodržování požadavků právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zdokumentování a vypracování opatření k odstranění případných nedostatků

řešíme průběžné sledování legislativních změn právních předpisů v oblasti životního prostředí a jejich aplikace na konkrétní provozní podmínky.

V rámci našich komplexních služeb spolupracujeme s autorizovanou osobou na měření hluku, emisí, odborných posudků z hlediska ochrany ovzduší a ochrany vod, stavebním projektantem a dalšími.“ – poprosím doplnit o „V rámci našich komplexních služeb spolupracujeme s autorizovanou osobou na měření hluku, emisí, pachových látek, dále zpracování odborných posudků z hlediska ochrany ovzduší a ochrany vod, záměrů včetně tzv. „velká EIA“, a dále stavebním projektantem a dalšími odborně způsobilými osobami.